สัมภาษณ์และประชุมการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สระแก้วฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมสัมภาษณ์และประชุมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

  • 1. นายวชิรวิทย์ ก้านจักร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลื่อนเป็น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ.

-2. นางยุภาวรรณ ทองชื่น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลื่อนเป็น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ.

-3. นางสาวรลัญรร ดวงเดช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลื่อนเป็น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับชำนาญงาน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว