การประชุมสภา อบจ.สระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

-ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.
-ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566.
-ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว กล่าวปฏิญาณตน.
-ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แถลงนโยบายของนายก อบจ.สระแก้ว.
-ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอญัตติให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว เป็นกรรมการในคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสระแก้ว.
-ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว