ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ5/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้แทนองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้แทนองค์กรเอกชน เข้าร่วมการประชุม โดยส่วนราชการ/หน่วยงานได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา รวมถึงการหารือข้อราชการที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว และมีพิธีมอบ มอบวุฒิบัตร เกียรติบัตร และอื่นๆ
1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 2566 ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย
และหมอเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน.

2.ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนันจำนวน 2 ราย.

  1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจำนวน 3 ราย.
  2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วมอบเกียรติบัตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 จำนวน 3 แห่ง.

5.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินครสวรรค์เกมครั้งที่ 38 ประจำปีพ.ศ 2566 จำนวน 3 ชนิดกีฬา.

  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์คนสระแก้วไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566. ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz. เพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว