โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว