พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ทต.คลองหาด

📍 อบจ.สระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองหาด มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ
.
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด น.ส.กัญญาภัทร ศิริวุฒิญาดา สมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว เขตอำเภอคลองหาด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านทับวังมน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
.
โดยอบจ.สระแก้ว ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้แก่เทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รายนางถนอม นาคใหม่ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการพักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว