โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอตาพระยา/หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน/กำนันตำบลโคคลาน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าส่วนราชการ/และแขกผู้มีเกียรติ ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
.
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ นางชื่น ชีพนุรัตน์ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการพักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกันเอง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว