โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการปฎิบัติงานจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชน และอาสาสมัครมูลนิธิ.
📍***การโรยตัวและการใช้อุปกรณ์ในการโรบตัวและการประยุกต์ใช้.🧗‍♂️

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว