อบจ.สระแก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.

-การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย.

  1. นางอัญชลี อินเบิด ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว