เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 งานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเกษม เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 359 เชื่อมบ้านทุ่งพระ หมู่่ที่ 4 (ตอนบ้านทุ่งพระ-บ้านโคกสััมพันธ์) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 งานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเกษม เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 359 เชื่อมบ้านทุ่งพระ หมู่่ที่ 4 (ตอนบ้านทุ่งพระ-บ้านโคกสััมพันธ์) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว