โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สระแก้ว จัดทำ “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” (ตอนปลาย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️ สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 3 กันยายน 2566 ระยะเวลา 16 วัน **(เฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์) 📍โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 250 คน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 7 โรงเรียน โรงเรียนวัฒนานคร 70 คน/โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 40 คน/โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 40 คน/โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 30 คน/โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 30 คน/โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 20 คน และโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 20 คน 📖 สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอนเสริมมี 8 วิชา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์/ชีววิทยา/เคมี ฟิสิกส์ แลวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยวิทยากรจากกลุ่มศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2543.

สัปดาห์ที่ 3. 📌 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 (08.00-17.00).
✍️อาจารย์ผู้สอน อ.รักษ์พศิน กวินปฐมวงศ์ (อาจารย์พี่หมอบุ๋นบุ้น).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว