โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ รพ.คลองหาด

โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ โรงพยาบาลคลองหาด

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตามที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยบริการและชมรมในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้ง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว