การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน นางสาวขนิษฐา พลแก้ว ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว