การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.สรัแก้ว 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว