“ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อุษณีย์ ทอย ข้าราชการบำนาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงได้รับซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและความมั่นคงในการรับราชการ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้บริการดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว