การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุพราชสัมพันธ์ หมอสมอง คัพ #12

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุพราชสัมพันธ์ หมอสมอง คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายแพทย์ก่อสกนธ์ เอื้อเฟื้อ ประสาทศัลยแพทย์ และประธานชมรมกีฬาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประธานสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลสมอง กล่าวรายงาน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนากีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองสุขภาพดีด้วยกีฬา ตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา ของนายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว