เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว อำเภอคลองหาด เขต2

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายมาฆะ สืบวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการฯ,ข้าราชการ,บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับสมัครการเลือกตั้งฯ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ.คลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 ( 40 หน่วย) แทนตำแหน่งที่ว่าง📍เพื่อให้การเลือกตั้งฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว