เรื่อง เเจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

เเจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว