(ENGLISH CAMP 2023) Wattanakorn School

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายหลังจากเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจนฯ แวะเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 (ENGLISH CAMP 2023) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2566 พร้อมร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข่าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ณ อาคารวิทยา-วารี โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว