เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านกุดเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านกุดเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว