อบจ.สระแก้ว สนับสนุนบุคลากรแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัด เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดกิจกรรม Kick Off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ
.
นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สั่งการให้บุคลากร จำนวน 7 ราย ร่วมปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสอบรูปแผนที่ และจำลองรูปแผนที่โฉนด และบุคลากรด้านงานสารบบ เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลเกษตรกร และรายละเอียดในโฉนดเพื่อการเกษตร โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว