พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ(ส.ป.ก.)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเป็นการเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มอบให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 300 ราย เพื่อขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่ เพื่อมอบของขวัญให้แก่เกษตรกร อีกทั้งช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งมอบความสุขจากรัฐสู่ประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่งจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมด้วย นางขวัญเรือน เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 1 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพีดังกล่าว.
จังหวัดสระแก้วมีพระราชกฤษฎีกกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วทั้งจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด 9 อำเภอ มีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 2,023,437 ไร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 63,480 ราย 80,210 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,313,497 ไร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงสิทธิจากหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 13,190 แปลง ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในวันนี้ จำนวน 399 ราย 414 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,177-0-40 ไร่ พร้อมทั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้วในการสนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 4,000 ต้น เพื่อนำมาแจกให้เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว