ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันฯ

🇹🇭 ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

✍️วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

🇹🇭 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วรับมอบประกาศเจตนารมณ์จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว จากนั้นประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว