โครงการการอบรมด้านอัคคีภัยฯ รุ่นที่ 2 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและคุณครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้มีทักษะในการช่วยชีวิตเบื้องต้น พร้อมทั้งป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว