โครงการอบรมอัคคีภัย รุ่นที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 8 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและคุณครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้มีทักษะในการช่วยชีวิตเบื้องต้น พร้อมทั้งป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว