เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2567 โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหมายเลข สก 2004 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา เขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2567 โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหมายเลข สก 2004 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา เขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว