เรื่อง ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหันทราย หมู่ที่ 5 ตำบลหันทรายเชื่อมบ้านหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหันทราย หมู่ที่ 5 ตำบลหันทรายเชื่อมบ้านหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว