เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว