เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปี่ฆ้อง เชื่อมบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปี่ฆ้อง เชื่อมบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว