เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว