[ไฮไลท์] โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา อบจ.สระแก้ว(ว่ายน้ำ

💢[ไฮไลท์] .🏊🏼🏊🏿‍♂️โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมพัฒนาทักษะนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดสระแก้ว 🏊‍♀️🏊🏼ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.🏊🏿‍♂️🏊🏼🏊‍♀️

✍️.โดยมีวัตถุประสงค์.🏊‍♀️🏊🏼🏊🏿‍♂️
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสระแก้วมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว