โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรฯ(2).

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว จัดทำ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 📌หลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดจองเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 (วันที่ 2) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.วัตถุประสงค์.

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
  • พื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..
  • เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการปฎิบัติราชการ.

    ✍️.วิทยากรบรรยาย.
    🔎.นายประวิทย์ เปรืองการ ข้าราชการบำนาญของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
    🔎.นายเลอสรร เทพช่วย ข้าราชการบำนาญของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว