จังหวัดเคลื่อนที่ 8/2567 ณ โรงเรียน ต.ช.ด.วังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 8/2567 ณ โรงเรียน ต.ช.ด.วังศรีทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว.

✍️.โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้นำบริการสาธารณะ ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน พร้อมทั้ง กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม.

✍️.ณ โรงเรียน ต.ช.ด.วังศรีทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อม นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานราชการ ออกหน่วย โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการออกหน่วยของส่วนราชการ มีการให้บริการในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลบริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การแนะนำการประกอบวิชาชีพ การเพาะปลูก พร้อมทั้งยังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากจน ตลอดจนให้คำแนะนำการศึกษาทางด้านวิชาชีพสถานศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างใกล้ชิด ถูกต้อง และ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ง หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อออกให้บริการรักษาทั้งโรคทั่วไป ทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว