โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ(ครั้งที่3 ร.ร.วัฒนานคร)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสนธิเดช เทียนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสร้างความปรองดอกสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3📌 หัวข้อ “นวัตกรรมประชาธิปไตยแนวคิดใหม่เพื่อการบริหารท้องถิ่นและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับการจัดบริการสาธารณะ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.วิทยากรบรรยาย.
🔎.นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว.

🔎.กิจกรรมภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (นำเสนอวีดีทัศน์) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.

🔎.กิจกรรมเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
📌-การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .
📌-กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว โดย กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .
📌-แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
📌-ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงสร้างพื้นฐานฯ โดย กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
📌-ทุนการศึกษา โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
📌-นำเสนองาน PPT โดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน.
📌-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว