เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว