เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10035 สายบ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10035 สายบ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว