เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10025 สายบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมบ้านเเซร์ออ ตำบลเเซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10025 สายบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมบ้านเเซร์ออ ตำบลเเซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว