เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 201 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 201 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว