เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว