เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว