เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 ทุน และโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจนสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 300 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 ทุน และโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจนสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 300 ทุน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว