เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว