เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ (Dos&Don’ts) ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ (Dos&Don’ts) ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว