เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว