เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แหละตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แหละตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว